DRP שירותי אינטרנט logo

Facebook DRP Google Plus DRP Twitter DRP LinkedIn DRP YouTube DRP    כתב קטן כתב בינוני כתב גדול    קונטרסט רגיל קונטרסט עדין קונטרסט חזק

יצירת קשראו התקשר עכשיו 077-4345121

תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון :03/01/13

הסכם קבלת שירות

 תנאים אלה (להלן: "התנאים") מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הזמנת שירותי אירוח אתרים ושירותים נלווים (להלן: "שירותי אינטרנט ") שנחתם על-ידך ו/או מההזמנה המקוונת לשירותים אותה אישרת (להלן: "כתב ההזמנה") וביחד עם כתב ההזמנה ו/או טופס הזמנה, הם מהווים הסכם מחייב בינך (להלן :"נוטל השירות") לבין די.אר.פי שירותי אינטרנט בע"מ ח.פ 515091429 (להלן: "DRP" או "החברה").
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, גם לנשים. קרא את התנאים בקפידה,כיוון שעליך לאשר את הסכמתך להם. אם אינך מסכים לתנאים אלה ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב בינך לבין DRP, לא תוכל לקבל מהחברה את השירותים, או לחדש אותם.
שים לב: DRP תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות ו/או לבטל בכל עת את הגישה לשירותים הניתנים לך על פי תנאים אלה וכתב ההזמנה, כולם או חלקם, אם סברה,לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשה בהם שימוש לרעה, או בניגוד לתנאים, או בניגוד לדין.
הגדרות
1. בתנאים אלה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה לצידם:

א. "האתר"- אתר אחד או יותר של הלקוח ב–World Wide Web.
ב. "ההסכם" או "הסכם זה" – תנאים אלה וכתב ההזמנה ו/או טופס הזמנה.
ג. "המחשב"- מחשב-שרת, המקושר לרשת האינטרנט, המצוי במרכז התקשורת של החברה בישראל או מוחזק על ידי צד שלישי, בישראל או בחו"ל.
ד. "שם המתחם"- שם המתחם (Domain Name) של האתר.
ה. "התכנים"- קובץ מחשב מכל סוג שהוא, שהוזן לאתר באמצעות כתובת File Transfer Protocol (FTP) שהקצתה החברה ללקוח ו/או כל ממשק ניהול אחר שתספק החברה ללקוח מעת לעת.
ו. "ספקית האינטרנט" – חוות השרתים ממנה מקבלת החברה את תשתית האינטרנט.

2. אחסון אתר

א. האתר יותקן ויוחזק על גבי המחשב, בכפוף לביצוע התחייבויותיך בהסכם זה. אתרים שהתקנתם מחייבת דרישות מיוחדות, כפי שייקבעו מעת לעת על-ידי DRP, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (לדוגמה – התקנת קבצי DLL במחשב), יותקנו על גבי מחשב המיועד במיוחד עבור אתרים כאמור. בשל אופיין של הדרישות המיוחדות כאמור, במידה ויהיו, עשוי המחשב להיות רגיש יותר לסיכונים בתחום אבטחת המידע. לא תהייה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למגבלות המחשב כאמור.
ב. אם ביקשת להתקין באתר יישומים ו/או לבצע בו פעולות שאינן חלק מאחסון האתר ו/או מהשירותים הניתנים לך,כפי שפורטו בכתב ההזמנה, אתה מתחייב לשלם על כך לחברה את התמורה הנוהגת אצלה מעת לעת בגין יישומים ו/או פעולות אלה, כתנאי מוקדם להתקנת היישומים ו/או לביצוע הפעולות כאמור.
ג. בקשות לביצוע שינויים באחסון האתר, או בהיבטים טכניים בפעולתו, או באיזה מהשירותים הנלווים שהזמנת(לרבות העברת אתר הלקוח, תכניו ומסד הנתונים המשמש בו), יימסרו לחברה בכתב ומראש. DRP תיענה לבקשה במידת האפשר. היה השינוי כרוך בתשלום, יהיה ביצועו בפועל כפוף לתשלום התמורה לחברה. במידה והשינוי המבוקש מחייב את העברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, הנך מסמיך בזאת את DRP לעשות בשמך ובמקומך כל פעולה הדרושה לצורך העברה זו.

3. התכנים האתר

א. שירותי האינטרנט המסופקים על ידי החברה, יחולו וישמשו אך ורק למטרות חוקיות.
ב. נוטל השירות לא יאחסן ו\או לא יעביר מידע או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקי מדינת ישראל.
ג. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאחסן נוטל השירות ו\או לא יעביר חומר או מידע אשר תוכנו ו/או צורתו מהווים הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים, ו\או חומר או מידע כאמור אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.
ד. נוטל השירות לא יאחסן ו\או יעביר חומר או מידע פורנוגראפי מכל סוג שהוא.
ה. נוטל השירות לא יעביר ו/או יאחסן מידע של קבצי מוזיקה ו/או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא המוגנים בזכויות יוצרים.
ו. נוטל השרות לוקח אחריות מלאה לא להשתמש בשרותי החברה להתקפות או לפגיעה באחרים, ומתחייב לפעול ע"פ הוראות כל דין בעניין זה.
ז. כל הפרה של סעיף 3 להסכם על תת סעיפיו ו/או כל חלק ממנו , מהווה הפרה יסודית של הסכם זה מצד נוטל השירות.
ח. הפרתו של סעיף 3 להסכם זה מהווה עילה מספקת להפסקתו המיידית של מתן שירותי האינטרנט על ידי החברה, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה אחרת העומדת לחברה על פי הוראות כל דין ו/או הסכם זה.
ט. הנך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים של מלוא זכויות הקניין הרוחני ובפרט זכויות היוצרים באתר ובתכנים המתפרסמים בו ו/או באמצעותו מעת לעת ו/או כי ניתנו לך רישיונות כדין להשתמש בהם.
י. מוסכם על כל הצדדים כי נוטל השירות הוא והוא לבדו, הינו האחראי בלעדי לכל נזק אשר ייגרם לצד ג' כתוצאה מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה.
יא. על החברה לא תחול כל אחריות לפיצוי צד ג' אשר יינזק מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה, ע"י נוטל השירות.
יב. היה ותשלם החברה פיצוי כספי לצד ג' אשר יינזק מהפרתו של סעיף 3 להסכם זה, ע"י נוטל השירות, מתחייב נוטל השירות לשפות עם דרישה בכתב , את החברה בגין כל סכום בתשלומו יישא לטובת צד ג'.

4. שירותים נלווים

א. החברה תספק, בכפוף לבקשת הלקוח, שירותים נלווים נוספים – הכול בכפוף למפורט בכתב ההזמנה.
ב. DRP תספק לך לפי בקשתך שירותים נוספים המוצעים על ידה, כגון גישה לשרת מאובטח (SSL), מסד נתונים, לוח בקרה לניהול נושאים הקשורים באתר, שירותי סינון עבור תעבורת הדואר האלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam). DRPרשאית לגבות תשלום נוסף בגין שירותים אלה. השירותים ניתנים כמות שהם (AS IS) והנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בהם ולכל תוצאה שתנבע מכך.
ג. DRP תספק לך, לפי בקשתך ובכפוף להעברת הפניית ה- DNS של האתר לחברה, תיבות דואר אלקטרוני, בהיקף, בכמות ובתנאים המפורטים בכתב ההזמנה.
הנך מתחייב כדלקמן :
1) לא להשתמש בשירות לצורך משלוח דואר אלקטרוני מסחרי שלא נתבקש על ידי נמעניו (unsolicited mail), משלוח דואר לרשימות תפוצה או שיגור מכתבי שרשרת, דואר "זבל" וכיו"ב;
2) לא להשתמש בשירות על מנת לשלוח הודעות או חומר (לרבות קבצים מצורפים), שהינם בלתי חוקיים, טורדניים, שקריים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, מעוררי התנגדות,מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה, לאישום פלילי, או לאחריות אזרחית – לרבות כל חומר המהווה פגיעה בפרטיות או הוצאת לשון הרע;
3) לא לשלוח כל חומר הפוגע בזכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים,לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר;
4) לא להעביר כל חומר המכיל 'וירוסים', 'סוסים טרויאנים', 'תולעים' או כל יישום מזיק אחר מכל מין וסוג;
5) לא לבצע באמצעות השירות כל מעשה העלול לשבש את פעולתן התקינה של מערכות מחשב כלשהן ובפרט מערכות המחשב של DRP.
6) לא לבצע כל פעולה העלולה לשבש את השירותים הניתנים על ידי DRP למי ממנויי שירות;
7) לא ליצור זהות כוזבת, או כתובת דואר אלקטרוני מזויפת, או לכלול פרטים מטעים בכל חומר שנשלח באמצעות השירות;
8) כי ידוע לך כיDRP מספקת ללקוחותיה, כברירת מחדל, שירותי סינון דואר אלקטרוני (Anti-Virus / Anti-Spam) וזאת לכלל תיבות הדואר האלקטרוני בשרתי החברה. בכלל זאת,ידוע לך ואתה מאשר כי לעיתים עשויה הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת אליך להיות מסווגת כהודעה פוגענית ו/או המהווה דואר זבל (Spam) ולפיכך עשויה שלא להגיע לתיבתך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
9) לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיך ולמלוא התוצאות שינבעו מהודעות אלה. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות סעיף האחריות שלהן –
10) DRP לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבך האישי, או כל מערכת מחשב שברשותך וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות השירות או ישלחו באמצעותו;
11) DRP אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטי הדואר האלקטרוני שלך.

5. תשלומים

א. נוטל השירות, ישלם דמי שירות, בגין נטילת שירותי האחסון, ע"פ המחיר הנקוב באתר לחבילה המסוימת. לכל חודש, אשר ישולמו עם קבלת דרישה לתשלום מן החברה זאת בכל האמצעי התשלום המקובלים לרבות , בטלפון, בדואר האלקטרוני,בפקס או בדואר ישראל.
ב. ביטול שירות שנתבקש ע"פ הסכם זה כרוך בעלות יציאה של 8% מכל תשלום שנתקבל בפועל מראש בגין שרות החברה, וייתכן רק עד 7 ימים ממועד תחילת האחסון בפועל.
ג. הנך מאשר ומסכים לכך שלא תהיה רשאי לקבל החזר כלשהו לאחר 7 ימים ממועד תחילת האחסון בגין תשלומים ששילמת ו/או שהתחייבת לשלם לחברה, אלא אם DRP תסכים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליה חובה לעשות כן.
ד. ידוע לך ואתה מסכים לכך שכל עוד התמורה לא נפרעה לידי DRPלשביעות רצונה, או אם פירעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה, הרי שהחברה לא תספק את השירותים המבוקשים. ידוע לך ואתה מסכים כי אי פירעון תשלומים נוספים במהלך ההסכם לשביעות רצונה של DRP, מהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה זה תהיה DRP זכאית לבטל מייד את ההסכם ו/או להסיר את האתר מן המחשב ו/או למנוע את הגישה לאתר וזאת בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
ה. מבלי לפגוע בזכויות DRP על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין, ישא כל תשלום שלא שולם במועדו הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12%, המצטברת על הקרן הצמודה אחת לשלושה חודשים – והכול, מהמועד שבו אמור היה התשלום להשתלם לחברה ועד למועד תשלומו המלא בפועל. האמור בהסכם זה מוסיף על זכויות DRP על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

6. אחריות

א. על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ו/או לצד שלישי כתוצאה משירות שקיבל ו/או אמור היה לקבל, ע"פ הסכם זה.
ב. ידוע לנוטל השירות (בין אם הזמין שירותי הגנה מ- DRP ובין אם לאו) כי במקרה של‬ תקיפה/ות על שרתיו באופן אשר עלול לפגוע בלקוח או בלקוחות אחרים של DRP,‬ תהיה DRP רשאית להשבית את השרת של הלקוח לפרק זמן מינימאלי עד להסרת‬ החשש לפגיעה. DRP תודיע על כך לנוטל השירות, ככל שניתן בנסיבות העניין.‬
ג. בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3 להסכם זה, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של נוטל השירות ו/או כל צד שלישי, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כל כשל פנימי, ו\או טעויות של נוטל השירות ו/או של ספק שירותי האינטרנט באמצעותו מתקבל שירות כלשהו על ידי נוטל השירות.
ד. DRP לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך עקב השימוש בשירות – לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות, עלות קבלת שירותים חלופיים, אבדן הודעות שנשלחו אליך או על ידך (לרבות סיווג הודעה כדואר זבל ואי-הגעתה לתיבת הדוא"ל עקב כך), כניסות בלתי מורשות לחשבונך האישי וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אובדנם;
ה. DRP לא תשא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבך האישי, או כל מערכת מחשב שברשותך וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות השירות או ישלחו באמצעותו
ו. החברה אינו מטפל ואינו אחראי לבעיות תכנות של אתר נוטל השירות.
ז. נוטל השירות יהיה אחראי על השרת אותו הוא מאחסן ברמת החומרה והתוכנה וכל תקלה בחומרה תטופל על ידי נוטל השירות בלבד או על ידי נציג החברה בתשלום.
ח. החברה אינה מתחייבת לטפל בשרתים המאוחסנים ו/או מושכרים ו/או ב VPS שיש להם בעיה בהצגת אתרים או כל בעיה אחרת שלא נובעת מחיבור האינטרנט, מלבד בעבור לקוחות שרכשו את השירות המנוהל.
ט. החברה מתחייבת לטפל בכל בעיות החומרה בשרתים המושכרים בלבד עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת הפנייה מנוטל השירות.
י. החברה לא אחראית על החומרה ו/או התוכנה של השרתים המאוחסנים אצלו.
יא. למרות כל האמור ו/או המשתמע מהסכם זה, לא תחול אחריות כלשהי על החברה בגין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של ספקית האינטרנט.
יב. החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח בכל מקרה שבו יגרם נזק כלשהו מכל מין וסוג שהוא בין ישיר ובין עקיף אשר ינבע מכוח עליון המוגדר בדין ככזה.
יג. בשירות מנוהל תטפל החברה בבקשות של הלקוח בלבד ולא יפעל על דעת עצמו.
יד. החברה אינה אחראית על טיב הגיבויים ותקינותם.
טו. החברה מבצעת גיבויים שוטפים, המיועדים לצרכיה הפנימיים בלבד. לפיכך, הינך מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים והנתונים באתר ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי DRP לכל אובדן של קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במידת האפשר,כל שבידי החברה לעשות כן וכפי שיוסכם בינך לבין DRP, רשאית החברה לספק לך שירותי שחזור והתאוששות מקריסה, כנגד תשלום.
טז. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי נוטל השירות מכל סיבה שהיא.
יז. לנוטל השירות תינתן אפשרות גישה לחוות השרתים במקרה של תקלה משביתה ע"י בקשת אישור כניסה מיידי החברה.
יח. נוטל השירות מתחייב שבעת שהותו בחוות השרתים יטפל אך ורק בשרתים שבבעלותו ללא פגיעה בפעילות השוטפת של יתר הלקוחות. במידה ונוטל השירות יגרום לנזק כלשהו ללקוחות החברה בעת עבודתו בחוות השרתים מתחייב הלקוח לשפות את החברה בסכום הנזקים שנגרמו.
יט. מעבר לשעות הפעילות של החווה (לאחר השעה 18:00) יחויב נוטל השירות לפי שעת שהותו בחוות השרתים לפי תעריף החיוב של ספק האינטרנט.
כ. שירות אירוח האתרים שלDRP , לרבות כל שירות הנלווה אליו, ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). הנך מצהיר ומאשר כי קודם לחתימת כתב ההזמנה, בדקת את השירותים,יכולותיהם ומגבלותיהם ומצאת אותם מתאימים לצרכיך ואתה מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי DRP בעניין התאמת השירותים לצרכיך. השימוש בשירותי DRP נעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
כא. DRP אינה מתחייבת שאחסון האתר, הגישה אליו מרשת האינטרנט וכל שימוש בקבצי האתר או בשירותים שיסופקו על ידי DRP, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות -לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל DRP או אצל מי מספקיה. DRP לא תשא באחריות – ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה – במקרה שיתרחש האמור לעיל, אולם DRP תפעל כמיטב יכולתה לתיקונה המהיר של כל תקלה כאמור.
כב. האמור לעיל לא יחול אם נזקים, קלקולים ותקלות ייגרמו מחמת רשלנות רבתי או זדון מצידה של DRP. במקרה זה תהיה זכאי לפיצוי אך ורק בגין הנזקים הישירים שנגרמו לך ולא תהיה זכאי לפיצוי בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. בכל מקרה, חבותה של DRP על-פי סעיף זה לא תעלה על סכום התמורה החודשית ששילמת לחברה בשישה החודשים שקדמו לאירוע הנזק. הנך מצהיר ומאשר כי הגבלת אחריות זו היא תוצאה של חלוקת סיכונים בין הצדדים וכי היא סבירה ומקובלת בהתחשב בתנאי ההתקשרות וסכומה.
כג. אם ביקשת להעביר את שם המתחם כך שיפנה אל מחשב אחר, שאינו בבעלות החברה, תהיה אחראי בלעדית לכל תוצאה שתנבע מן ההעברה. במקרה זה הנך מתחייב, בין השאר, לנקוט על חשבונך בכל פעולה הדרושה כדי להבטיח רציפות במשלוח הדואר האלקטרוני אליו.
כד. DRP לא תהיה אחראית לגבי כל נכס, שירות או מידע שירכשו או יושגו באמצעות השירות, או כל עסקה אחרת שתתבצע באמצעותו. כמו כן, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי התוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק ו/או האמינות של המידע שיתקבל, ישלח או יושג באמצעותו;
כה. DRP לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך עקב השימוש בשירות – לרבות בגין הפסקות (זמניות או קבועות) בשירות, עלות קבלת שירותים חלופיים, אבדן הודעות שנשלחו אליך או על ידך (לרבות סיווג הודעה כדואר זבל ואי-הגעתה לתיבת הדוא"ל עקב כך), כניסות בלתי מורשות לחשבונך האישי וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אובדנם;

7. שינויים

א. לחברה נשמרת הזכות לשנות את עלויות דמי השירות מעת לעת.
ב. הודעה על שינוי עלות דמי השירות על ידי החברה תהא 10 ימים קודם לכניסת תוקפן של העלויות החדשות.
ג. לאתר נשמרת הזכות לשנות תנאי הסכם זה, מעת לעת, על ידי מתן הודעה לנוטל השירות 10 ימים קודם לכניסת תוקפם של התנאים החדשים וללקוחות תשמר הזכות לסיים את השירות במידה שסירב להתקשר עם החברה ע"פ התנאים החדשים, וזאת ללא עלות יציאה.

8. ביטול ההסכם והפרות

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע לך על ביטול ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת עשרים ימים בכתב ומראש.
ב. הנך רשאי להודיע לחברה על רצונך בסיום ההסכם, בכתב, במפורש ולפחות 90 יום טרם המועד המבוקש לסיום ההסכם,אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה ובכתב ההזמנה. נמסרה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם במועד המבוקש.
ג. ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, לא יגרע הדבר מחובתך לשלם לחברה את התמורה בגין התקופה שבה החזיקה את האתר ו/או סיפקה לך שירותים בפועל. DRP רשאית לעכב את שחרור הקבצים, הנתונים ושם המתחם של האתר עד לפירעון מלוא התמורה המגיעה לה ממך.
ד. אם מצאה DRP, לפי מיטב שיפוטה, כי התכנים באתר מנוגדים לאמור בהסכם זה ו/או כי הפרת הסכם זה בהפרה יסודית ו/או כי ניצלת לרעה שירות שהחברה סיפקה לך ו/או השתמשת בו בניגוד להסכם זה, או בניגוד לדין, היא תהיה רשאית לפעול בדרכים המנויות להלן,כולן או חלקן – וזאת בנוסף על זכויות אחרות המסורות לה לפי הסכם זה ו/או הוראות כל דין:
1. לבטל הסכם זה ולהסיר לאלתר מן המחשב את האתר, כולו או כל חלק ממנו המפר את הוראות הסכם זה, או למנוע גישה אל האתר או כל חלק ממנו כאמור ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי;
2. לבטל לאלתר כל שירות נוסף שהחברה סיפקה לך, ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. לפעול לפי המתווה הקבוע בסעיף 10 להצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ח-2008 (או הסעיף המקביל לו בחוק מסחר אלקטרוני, אם וכאשר יאושר), לעניין אחריות אזרחית של ספקי אירוח.
4. במקרה שהוגשה לחברה פניה מצד שלישי, אשר הוכיח להנחת דעתה של החברה כי זכויותיו נפגעו על-ידי חומר שהתפרסם באתר, תהיה DRP רשאית בנוסף לאמור עד כאן, למסור לידי הפונה את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך, כדי שאתה והטוען לפגיעה בזכויותיו תסדירו את טענותיכם ישירות זה עם זה.
5. DRP תהיה רשאית למסור את פרטייך וכל מידע אחר אודותייך גם במקרה שהוכח להנחת דעתה כי הופרו הוראות הסכם זה האוסרות פרסום כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או לפי חוקי המדינה בה ממוקמים שרתי החברה המשמשים לאחסון האתר.
6. בכל מקרה תמסור DRP את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך במקרה שיימסר לידיה צו שיפוטי המחייב אותה לעשות כן. בנוסף, תהייה החברה רשאית למסור את פרטיך וכל מידע אחר אודותייך לפי דרישת איזו מרשויות המדינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ה. מבלי לגרוע מהאמור עד כאן בהסכם זה, גם ביצוע הפעולות הבאות יזכה את DRP לפעול כאמור לעיל:
1. משלוח "דואר זבל" (Junk Email) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו במפורש לקבלו (Spam) ו/או מכתבי שרשרת.
2. ביצוע כל מעשה או מחדל, העלול לפגוע או לגרום נזק למשתמשים באינטרנט בכלל וללקוחות DRP בפרט.
3. ביצוע כל מעשה או מחדל המנוגדים לכללי ההתנהגות המקובלים באינטרנט.
4. ביצוע פעולות הגורמות,או עלולות לגרום, לניצול יתר של משאבי המחשב בו מאוחסן האתר, לרבות שימוש יתר במשאבי המעבדים ו/או הזיכרון.
5. ביצוע פעולות הפוגעות,או עלולות לפגוע, ביציבות מערכת ההפעלה והמערכות הנלוות ו/או בכל מערכת אחרת המנוהלת, או מופעלת על ידי DRPו/או מי מטעמה.
6. ביצוע פעולות הפוגעות,או העלולות לפגוע, באבטחת המידע של שרתי האירוח והדואר האלקטרוני, לרבות הפעלת לולאות אין-סופיות, הרצת סקריפטים מנצלים, הפעלת רכיבי תוכנה לא יציבים וכיו"ב.
7. חריגה מנפחי התעבורה הכלולים בחבילת האחסון.

9. שיפוי

א. הנך מתחייב לשפות את DRP, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת התחייבויותיך בהסכם זה ו/או בקשר עם תכנים שהתפרסמו באתר ו/או בקשר עם שימוש באיזה מהשירותים הנלווים.

10. קניין רוחני

א. התקינה DRP באתר כל יישום, שפותח על ידה ו/או שהינה בעלת זכויות בו (לרבות מנוע חיפוש), היא נותנת בזה לך רישיון לא ייחודי להשתמש ביישום באתר. להסרת ספק מובהר, כי מלוא זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בכל יישום כאמור יוסיפו בכל עת להיות קנינה של DRP בלבד. הנך מתחייב לא להעתיק, להפיץ, להעביר או לתת זכויות (לרבות רישיונות משנה) בכל יישום כאמור.

11. הסבת זכויות

א. אינך רשאי להסב,לשעבד, למשכן או להעביר את זכויותיך על פי הסכם זה, אלא אם כן קיבלת את הסכמת DRP בכתב ומראש. DRPלא תסרב לתת את הסכמתה מטעמים בלתי סבירים. בין השאר, חוב כספי של הלקוח לחברה ייחשב כטעם סביר לסירוב. לא יהיה תוקף לכל הסבה, שעבוד, משכון או העברה בניגוד להוראות סעיף זה.
ב. DRP רשאית להעביר, להמחות, למשכן, לשעבד וליתן לצד שלישי זכויות בהתחייבויותיה וזכויותיה על-פי הסכם זה, בכל מקרה שבו תארגן את פעילותה ו/או כל חלק ממנה במסגרת תאגיד נפרד ו/או בעת מיזוג ו/או בעת מכירת עסקיה,כולם או חלקם ו/או לכל מטרה אחרת – ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו כלפיך את ההתחייבויות החברה לפי הסכם זה. הנך מתחייב לשתף פעולה עם DRP ולחתום על כל מסמך שיידרש לה לשם מתן תוקף להעברה, המחאה, משכון,שעבוד או מתן זכויות כאמור.
ג. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי DRP רשאית לספק את השירותים נשוא הסכם זה, כולם או חלקם, באמצעות קבלי משנה ו/או כל צד שלישי אחר הפועל מטעמה.

12. שמירת זכויות

א. הסכם זה יבוא במקומו של כל הסכם אחר.וממצה את כל הסכמות הצדדים בכל הנוגע ו/או הקשור לשירותי האינטרנט על פי הסכם זה
ב. תדפיס או פלט ממחשבי DRP יהוו ראיה לאמיתות תוכנם בכל ישוב מחלוקת בין הצדדים ובכל הליך בפני ערכאה שיפוטית, מנהלית או אחרת.
ג. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כנקוב בכתב ההזמנה. הודעות בין הצדדים יכול שתישלחנה בדואר רשום,באמצעות שליח, בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני. כל הודעה ששלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות שליח תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל, בכפוף לאישור בכתב על ביצוע המסירה. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל, בכפוף לאישור טלפוני של המשלוח.
ד. האמור בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין אירוח האתר והשירותים הנוספים בהסכם זה ואין להתחשב בכל משא ומתן, הסכמה, מצג, התחייבות, הסכם ו/או הבטחה שקדמו לחתימתו של הסכם זה.

13. בוררות וסמכות שיפוט

א. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
ב. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באיזה מהשירותים נשוא הסכם זה, או בקשר עם הסכם זה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
ג. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב או ראשון לציון. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
ד. על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
ה. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב או ראשון לציון.
ו. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
ז. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

על ידי ההצטרפות לשירות, נוטל השירות מצהיר כי הסכים וקרא את כל סעיפי הסכם זה.

 

שירותים בהם אנחנו משתמשים
AAA192