מדריך להתקנת שרת WEB על מערכת הפעלה centos 6

כדי להריץ שרת web צריך לבצע כמה התקנות על השרת.

במדריך זה אנחנו נשתמש במערכת הפעלה centos 6 ובגרסאות העדכניות לכל תוסף שנתקין

תחילה יש לבצע עדכון למערכת

ֳ# yum update

עם התוסף wget לא מותקן על מערכת ההפעלה אז יש להוסיף

# yum install wget

1. נתחיל בהתקנת apache 2.4.4

# cd /usr/src

# wget https://www.apache.org/dist/httpd/httpd-2.4.7.tar.gz

# tar xvf httpd-2.4.7.tar.gz

# /usr/local/apache2/bin/apachectl start

כעת כדאי לבדוק עם apache הותקן ועובד יש להיכנס לדפדפן ולרשום את הכתובת IP של השרת וקבל את העמוד הבא:apache

ניתן לבדוק את כתובת הIP שלכם בצורה הבאה:

# ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

אם לא מופיע העמוד הנכון וקיבלתם הודעת שגיאה שאתם לא יכולים לגשת לאתר אז כנראה הפורט חסום אז יש להכניס את הקוד כדאי לפתןח ולבדוק שוב

# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

כדי לוודא שהתוסף  יעבוד לאחר אתחול השרת יש להכניס את הקוד הבא:

# chkconfig httpd on

2. התקנת Mysql

# cd /opt/

# wget https://cdn.mysql.com/Downloads/MySQL-5.6/MySQL-server-5.6.15-1.el6.i686.rpm

# rpm -ivh MySQL-server-5.6.15-1.el6.i686.rpm

# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL.. SUCCESS!

להגדיר את MYSQL:

# /usr/bin/mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL

SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

password for the root user. If you've just installed MySQL, and

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
you haven't set the root password yet, the password will be blank,

OK, successfully used password, moving on…

so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL

Re-enter new password:

root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Password updated successfully!

them. This is intended only for testing, and to make the installation

Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This

Disallow root login remotely? [Y/n] y

– Dropping test database…

 ... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 ... Success!

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL

 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

Cleaning up…

כדי לוודא שהתוסף יעבוד לאחר אתחול השרת יש להכניס את הקוד הבא:

# chkconfig mysqld on

3. התקנת PHP

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
# yum install php56w php56w-opcache

כדי לבדוק שהשרות עובד יש להכין דף מידע. info.php

אם אין לכם את התוסף nano אז יש להתקין אותו לפני

# yum install nano

להכנת הקובץ:

# nano /var/www/html/info.php

כעת יפתח לכם חלון טקסט יש להכניס את הטקסט הבא. לסגור ולשמור! ctl + x

<?php

phpinfo();

?>

# service httpd restart


כדי לבדוק שהקובץ עובד יש להיכנס לדפדפן ולהכניס את הכתובת IP של השרת וסיומת info.php

לדוגמא

80.55.154.240/info.php

ותקבלו חלון עם כל הפרטים לגבי השרת שלכם וכל התכנות המותקנות עליו

4. התקנת phpmyadmin :

# rpm -Uvh https://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# yum –enablerepo=remi install phpMyAdmin

הגדרת גישה ל phpmyadmin :

כדי לגשת לעמוד web של phpmyadmin יש להגדיר הרשאות גישה. או להתיר לכולם לגשת לעמוד או ל IP ספציפי.

כדי לאפשר גישה לכולם יש להזין את הקוד הבא:

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

ויפתח לכם עמוד חדש. כעת יש למחוק את השורה הבאה מהבלוק טקסט הראשון.

Deny from All

phpmyadmin_conf

כעת כדי לגשת phpmyadmin יש להיכנס לדפדפן ולרשןם את כתובת האי פי עם סיומת /phpMyAdmin

לדוגמא :

80.55.125.240/phpmyadmin

פרטי התחברות ראשונים:

user – root

pass – ריק

מקווים שהמדריך עזר לכם מצוות DRP

Comments

comments